مرور برچسب

آنتروپی در ترمودینامیک

آنتروپی چیست

آنتروپی چیست آنتروپی به عنوان اندازه گیری کمی از اختلال یا تصادفی در یک سیستم تعریف می شود. این مفهوم از ترمودینامیک …