مرور برچسب

اقیانوس آرام

پایان رسوبات فلزی کارخانه های زغال سنگ چین در اقیانوس آرام

پایان رسوبات فلزی کارخانه های زغال سنگ چین در اقیانوس آرام بر اساس یافته های جدید یک تیم تحقیقاتی ، انتشار از نیروگاه های زغال سنگ در چین باعث کوددهی در اقیانوس آرام شمالی با یک ماده مغذی فلزی مهم برای حیات دریایی می شود.