مرور برچسب

الکتریسیته ساکن الا

الکتریسیته ساکن

الکتریسیته ساکن به عنوان بار الکتریکی ناشی از عدم تعادل الکترونها روی سطح یک ماده تعریف می شود. حتی اگر یک جرقه استاتیک…