مرور برچسب

الکتریسیته ساکن امیر مسعودی

الکتریسیته ساکن

الکتریسیته ساکن به عنوان بار الکتریکی ناشی از عدم تعادل الکترونها روی سطح یک ماده تعریف می شود. حتی اگر یک جرقه استاتیک…