مرور برچسب

اندازه گیری مقاومت ترانسفورماتور

مقاومت در برابر نشت یا مقاومت ترانسفورماتور

مقاومت در برابر نشت یا مقاومت ترانسفورماتور واکنش نشت ترانسفورماتور ، امپدانس ترانسفورماتور ، شار نشت در ترانسفورماتور در ترانسفورماتور ایده آل ، تمام شارها با سیم پیچ های اصلی و ثانویه پیوند خواهند یافت ، اما در واقعیت ، امکان اتصال همه…