مرور برچسب

انگل مالاریا

انگل های مالاریا چگونه در برابر گرمای تب مقاومت می کنند

انگل های مالاریا چگونه در برابر گرمای تب مقاومت می کنند حتی وقتی فردی که از مالاریا رنج می برد با تب می سوزد و بیش از حد بیمار است تا بتواند فعالیت کند ، انگلهای ریز خون خواری که در کمین آنها هستند در حالی که گلبول های قرمز خون میزبان را…