مرور برچسب

اپتیک

اپتیک و فوتونیک

اپتیک و فوتونیک بخشی از مرزهای فیزیک است که به علم و کاربرد فوتونیک و اپتیک اختصاص دارد ، از خصوصیات نوری مواد گرفته تا ویژگی های ابتکاری دستگاه فوتونیک که توسط مفهوم فیزیکی جدید و مواد نوری جدید امکان پذیر است. این بخش از مطالب ارسالی…