مرور برچسب

ایجاد کربن

ایجاد کربن به اخترفیزیک سنگ

ایجاد کربن به اخترفیزیک سنگ تبدیل شده است سنجش جدیدی از سرعت ایجاد کربن در ستارگان ممکن است باعث تغییر اساسی در درک ما از چگونگی تکامل و مرگ ستاره ها ، نحوه ایجاد عناصر و حتی منشا و فراوانی عناصر سازنده حیات شود.