مرور برچسب

ایزوتوپ های هیدروژن

ایزوتوپ چیست

ایزوتوپ چیست ، بر اساس تعداد جرم خود نامگذاری شده است ، که تعداد کل ترکیب نوترون ها و پروتون ها در یک اتم است.اتمها …