مرور برچسب

ایمونوتراپی آلرژی در ایران

ایمونوتراپی سرطان توسط تومورهای کبدی “منحصراً سرکوب می شود”

ایمونوتراپی سرطان توسط تومورهای کبدی "منحصراً سرکوب می شود" ایمونوتراپی جدید برای غلبه بر سرطان سرطان به یک درمان امیدوارکننده استاندارد مراقبت تبدیل شده است - و در بعضی موارد ، ممکن است درمانی باشد - برای انواع مختلف سرطان ها ، اما برای…