مرور برچسب

باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک

باکتریهای مقاوم آنتی بیوتیک

مقاومت آنتی بیوتیک یک مشکل جدی بهداشت عمومی است. برخی از باکتری هایی که قادر به ایجاد بیماری جدی هستند ، در برابر متداول ترین آنتی بیوتیک ها مقاوم می شوند. باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک می توانند از فردی به فرد دیگر در جامعه یا از…