مرور برچسب

تحقیق درمورد سلول های خورشیدی

سلول خورشیدی چیست : ساخت ، کار و کاربردهای آن

یک نمونه مقاله رایگان در مورد سلول خورشیدی چیست یک IS الکترونیکی وسیله ای است که جلب نور خورشید و تبدیل آن را به طور مستقیم به برق . این در مورد اندازه کف دست یک فرد بالغ ، به شکل هشت ضلعی و سیاه مایل به آبی است.