مرور برچسب

تحقیق مبدل حرارتی

مبدل حرارتی : چگونه می توانید گرما را از یک قسمت از دستگاه به قسمت دیگر تعویض کنید؟

مبدل حرارتی دستگاهی است که اجازه می دهد تا حرارت از یک سیال (مایع یا گاز) برای تصویب به یک سیال دوم (یکی دیگر از گاز مایع و یا) بدون دو سیال نیاز به با هم مخلوط و یا در تماس مستقیم . اگر کاملاً مشخص نیست ، این را در نظر بگیرید.