مرور برچسب

تحقیق هلیکوباکتر پیلوری

هلیکوباکتر پیلوری چیست

هلیکوباکتر پیلوری چیست : با حمله به آستر معده و تولید سیتوتوکسین به اصطلاح واکسین کننده سیتوتوکسین A (Vac-A) باعث التهاب مزمن ( گاستریت ) می شود و بنابراین می تواند منجر به تشکیل زخم شود.