مرور برچسب

تعریف اپسونیزاسیون

اپسونیزاسیون

اپسونیزاسیون اصطلاحی است که به یک فرآیند ایمنی اطلاق می شود که در آن ذرات مانند باکتری ها توسط یک سلول ایمنی که به عنوان فاگوسیت شناخته می شود ، از بین می روند . فرایند اپسونیزاسیون وسیله ای برای شناسایی ذرات مهاجم به فاگوسیت است. بدون…