مرور برچسب

تعریف کوتاه زیست فناوری

تعریف زیست فناوری

زیست شناسی شاخه ای مترقی از علوم اجتماعی است که می کوشد رشته های اقتصاد و زیست شناسی را صرفاً با هدف ایجاد نظریه هایی انجام دهد که کار بهتری برای تبیین رویدادهای اقتصادی با استفاده از مبانی بیولوژیکی و برعکس انجام دهند. طرفداران علم…