مرور برچسب

تقسیم ولتاژ در مدار سری

تقسیم ولتاژ

تقسیم ولتاژ از مدارهای ولتاژ تقسیم کننده برای تولید سطح ولتاژهای مختلف از منبع ولتاژ مشترک استفاده می شود اما جریان برای همه مؤلفه های موجود در یک چرخه سری یکسان است