مرور برچسب

توزیع ماکسول بولتزمن

ماکسول – بولتزمن چیست

ماکسول - بولتزمن چیست مولکول های هوا اطراف ما همه با یک سرعت حرکت نمی کنند ، حتی اگر هوا همه در یک دما واحد باشند. برخی از مولکول های هوا بسیار سریع حرکت می کنند ، برخی با سرعت متوسط ​​حرکت می کنند و برخی از مولکول های هوا به…