مرور برچسب

تومورهای مغزی

همجوشی سایتوکاین ها با آنتی بادی ها در درمان تومورهای مغزی در موش ها موثر است

همجوشی سایتوکاین ها با آنتی بادی ها در درمان تومورهای مغزی در موش ها موثر است تیمی از محققان بیمارستان دانشگاه زوریخ  ، ترکیب سیتوکین ها با آنتی بادی ها را به عنوان یک درمان موثر برای گلیوبلاستوما در موش ها یافته اند.