مرور برچسب

جداسازی اگزوزوم

درمان اگزوزوم در یک مطالعه بالینی بهبودی ناشی از حملات قلبی را بهبود می بخشد

درمان اگزوزوم در یک مطالعه بالینی بهبودی ناشی از حملات قلبی را بهبود می بخشد اکنون تحقیقات بر روی خوک ها نشان می دهد که با استفاده از اگزوزومهایی که به طور طبیعی از آن مخلوط سلولهای عضلانی قلب ، سلولهای اندوتلیال و سلولهای