مرور برچسب

جریان الکتریکی به زبان ساده

انرژی الکتریکی و جریان الکتریکی را تعریف کنید

انرژی الکتریکی توانایی یک مدار الکتریکی برای تولید کار با ایجاد یک عمل است. این عمل می تواند اشکال مختلفی داشته باشد ، مانند حرارتی ، الکترومغناطیسی ، مکانیکی ، الکتریکی و غیره. انرژی الکتریکی را می توان از طریق باتری ، ژنراتور ،