مرور برچسب

جزوه زبان فارسی کنکور

جزوه زبان فارسی کنکور

زبان فارسی کنکور واج ، تکواژ ، واژه واج : واج یا حرف آن واحد صوتی زبان است که معنایی ندارد اما تفاوت معنایی ایجاد می کند. این کوچک ترین واحد زبان که به آن صدا می گوییم ،خود به دو گونه صامت و مصوت تقسیم می شود. صامت صامت یا حروف الفبایی…