مرور برچسب

جلد کتاب

طراحی جلد کتاب – یک تحقیق کامل

طراحی جلد کتاب قبل از اختراج صنعت چاپ کتاب کالایی پرهزینه و تنها در اختیار شاهان و درباریان بود. چون خود کتابت، نسخه برداری و سپس تهیه روی جلد برای حفاظت از چنین کالایی پرارزشی وقت و هزینه زیادی می طلبید.