مرور برچسب

جلوگیری از آسیب کلیه

لیپیدها ، لیزوزوم ها و اتوفاژی : کلیدهای جلوگیری از آسیب کلیه است

لیپیدها ، لیزوزوم ها و اتوفاژی : کلیدهای جلوگیری از آسیب کلیه است لیزوزوم ها اندامک های دفع زباله سلولی هستند که حاوی آنزیم های قوی هستند. این آنزیم ها در صورت نشت از لیزوزوم های پاره شده ، می توانند