مرور برچسب

سیلیکون

الکتروشیمیایی فعال سازی غول پیکر در یک ماده ترکیبی سیلیکون – پلی پیرول نانو متخلخل

الکتروشیمیایی فعال سازی غول پیکر در یک ماده ترکیبی سیلیکون - پلی پیرول نانو متخلخل عدم وجود پیزوالکتریسیته در سیلیکون می تواند منجر به کاربردهای مستقیم الکترومکانیکی جریان اصلی جریان نیمه هادی شود.