مرور برچسب

شناسایی غدد لنفاوی

میکروسکوپ فوتو آکوستیک برای شناسایی غدد لنفاوی نگهبان سرطان پستان

میکروسکوپ فوتو آکوستیک برای شناسایی غدد لنفاوی نگهبان سرطان پستان تصویربرداری پزشکی مرحله بندی سرطان را بهبود می بخشد نمونه برداری از غدد لنفاوی سنتینل (SLN) در حال حاضر روش استاندارد مرحله بندی سرطان پستان