مرور برچسب

فاگوسیتوز ماکروفاژ

فاگوسیتوز

فاگوسیتوز ، فرایندی که سلولهای زنده خاصی به نام فاگوسیتها سلولها یا ذرات دیگر را می خورند یا درگیر می کنند. سلول بیگانه…