فاگوسیتوز ماکروفاژ

  • مقالهفاگوسیتوز

    فاگوسیتوز

    فاگوسیتوز ، فرایندی که سلولهای زنده خاصی به نام فاگوسیتها سلولها یا ذرات دیگر را می خورند یا درگیر می کنند. سلول بیگانه خوار ممکن است یک ارگانیسم تک سلولی زندگی آزاد، مانندآمیب یا یکی از سلولهای بدن مانندسلول های سفید خون . در برخی از اشکال زندگی حیوانات مانند آمیب و اسفنج ها فاگوسیتوز وسیله…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا