مرور برچسب

فرمول اکسید نیتروژن

اکسید نیتروژن

اکسید نیتروژن یک ماده بیهوشی بسیار نامحلول است که امکان ظهور سریع از بیهوشی را فراهم می کند. متأسفانه ، هنگامی که به…