مرور برچسب

فرورانش به چه معناست

فرورانش

فرورانش فرورانش فرایند دو حرکت صفحه تکتونیکی همگرا است. صفحات قوس های حاشیه قاره ای ، لیتوسفر اقیانوسی و قوس های جزیره…