مرور برچسب

فرورانش در زمین شناسی

فرورانش

فرورانش فرورانش فرایند دو حرکت صفحه تکتونیکی همگرا است. صفحات قوس های حاشیه قاره ای ، لیتوسفر اقیانوسی و قوس های جزیره…