Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور برچسب

قانون ماکسول بولتزمن

ماکسول – بولتزمن چیست

ماکسول - بولتزمن چیست مولکول های هوا اطراف ما همه با یک سرعت حرکت نمی کنند ، حتی اگر هوا همه در یک دما واحد باشند. برخی…