Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور برچسب

لومینسانس و فلورسانس

لومینسانس

لومینسانس لومینسانس انتشار خود به خودی نور توسط ماده ای است که ناشی از گرما نیست. یا "چراغ سرد" بنابراین نوعی اشعه بدن سرد است.…