مرور برچسب

مکانیسم های دفاعی انکار

مکانیسم های دفاعی

مکانیسم های دفاعی رفتارهایی هستند که افراد برای جدا کردن خود از حوادث ، اعمال یا افکار ناخوشایند استفاده می کنند. این…