Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور برچسب

مکانیسم های دفاعی روانشناسی

مکانیسم های دفاعی

مکانیسم های دفاعی رفتارهایی هستند که افراد برای جدا کردن خود از حوادث ، اعمال یا افکار ناخوشایند استفاده می کنند. این راهکارهای…