0
نئاندرتال ها کروموزوم جنسی نر را از انسانهای مدرن گرفته اند