مرور برچسب

هنر میناکاری مال کدام شهر است

هنر مینا کاری

هنر مینا کاری از صنایع دستی دیرینه ی شهر اصفهان است . بی شک با دیدن این هنر زیبا به یاد آسمان آبی می افتیم که در واقع…