مرور برچسب

کمی لومینسانس

لومینسانس

لومینسانس لومینسانس انتشار خود به خودی نور توسط ماده ای است که ناشی از گرما نیست. یا "چراغ سرد" بنابراین نوعی اشعه بدن…