Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور برچسب

کمی لومینسانس

لومینسانس

لومینسانس لومینسانس انتشار خود به خودی نور توسط ماده ای است که ناشی از گرما نیست. یا "چراغ سرد" بنابراین نوعی اشعه بدن سرد است.…