جواب ریاضی پنجم ، فصل اول تا هفتم

6,200 تومان

جواب ریاضی پنجم

جواب ریاضی پنجم فصل اول تا هفتم حل المسائل ریاضی پاسخ به فعالیت های کتاب درسی حل تمرین های ریاضی پنجم کار در کلاس با جواب حل المسائل ریاضی پنجم

فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم فصل پنجم فصل ششم فصل هفتم

توضیحات

جواب ریاضی پنجم فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم فصل پنجم فصل ششم و فصل هفتم و حل المسائل ریاضی پنجم درقالب ورد بصورت فصل به فصل و جداگانه تهیه و تنظیم شده است مطابقت با کتب درسی سال جدید با جواب حل تمرین ریاضی پنجم و پاسخ به فعالیت ها و کار در کلاس ها بطور کامل.

جواب ریاضی پنجم فصل اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم

دانشکده ها : ما در قسمت زیر تعریف تمام فصل ها را برای کاربران خواهیم گفت که شامل چه فصل هایی و جواب چه صفحاتی و فعالیت های و حل تمرینات ریاضی پنجم می شود

تعریف فصل اول تا فصل هفتم را قرار خواهیم داد بطور نمونه برای دانلود جواب ریاضی پنجم باید فایل رو خریداری کنید تا بتوانید فایل را دانلود کنید بعد از خرید جواب ریاضی یک لینک بعد از پرداخت برای شما نمایان میشود و شما میتوانید بعد از پرداخت دانلود کنید.


ریاضی پنجم فصل اول با جواب

شامل حل تمرینا و پاسخ به فعالیتها موارد زیر

 1. فصل اول فعالیت :یاد آوری عددنویسی و محاسبات عددی صفحات ۲ و ۳
 2. ریاضی پنجم فصل اول عددنویسی و الگوها
 3. کار در کلاس صفحه ی ۳ و ۴ کتاب درسی
 4. فعالیت صفحه ۴ کتاب درسی
 5. کار در کلاس صفحه ۵ کتاب درسی
 6. تمرین صفحه ۵ کتاب درسی
 7. فعالیت معرفی میلیارد صفحات ۶ و ۷
 8. کار در کلاس صفحه ۷ و ۸ کتاب درسی
 9. فعالیت صفحه ۸ کتاب درسی با جواب
 10. کار در کلاس صفحه ۸
 11. تمرین صفحه ۹ کتاب درسی
 12. با ماشین حساب کار کن صفحه ۹ کتاب درسی
 13. فعالیت جمع و تفریق عددهای مرکب صفحه ۱۰ و ۱۱
 14. کار در کلاس صفحه ۱۱
 15. فعالیت صفحه ۱۲ کتاب درسی
 16. کار در کلاس صفحه دوازده کتاب درسی
 17. تمرین صفحه ۱۳ کتاب درسی
 18. فعالیت الگوها صفحه ۱۴ کتاب درسی پنجم
 19. کار در کلاس صفحه ۱۵ کتاب درسی
 20. فعالیت صفحه ۱۶ کتاب درسی
 21. کار در کلاس صفحه ۱۶ کتاب درسی
 22. تمرین صفحه ۱۷ کتاب پنجم
 23. فرهنگ و نوشتن صفحه ۱۸ کتاب درسی
 24. تمرین مرور صفحات ۱۸ و ۱۹ کتاب درسی با جواب
 25. معما و سرگرمی صفحه ۲۰

ریاضی پنجم دبستان فصل دوم کسر

ریاضی پنجم فصل دوم با جواب شامل حل تمرینا و پاسخ به فعالیتها  فصل دوم کسر موارد زیر

 • فعالیت کسرهای بزرگتر از واحد صفحه ۲۲ کتب درسی
 • کار در کلاس صفحه ۲۳ کتب درسی پنجم فصل دوم
 • فعالیت صفحه ۲۴ کتاب درسی ریاضی پنجم
 • کار در کلاس صفحه ۲۵ کتب درسی
 • تمرین صفحه ۲۵ و ۲۶ کتب درسی پنجم با جواب
 • فعالیت جمع و تفریق عددهای مخلوط صفحه ۲۷ کتب درسی ریاضی پنجم با جواب
 • کار در کلاس صفحه ۲۷
 • فعالیت صفحه ۲۸ کتاب درسی پنجم دبستان
 • کار در کلاس صفحه ۲۹ کتب درسی
 • فعالیت صفحه ۳۰ ریاضی پنجم ابتدایی
 • کار در کلاس صفحه ۳۰
 • تمرین صفحه ۳۱ کتاب درسی
 • فعالیت ضرب کسر ها صفحه ۳۲ کتب درسی
 • کار در کلاس صفحه ۳۲
 • فعالیت صفحه ۳۳ کتاب درسی
 • کار در کلاس صفحه ۳۳
 • فعالیت صفحه ۳۴ کتاب درسی ریاضی پنجم فصل دوم
 • کار در کلاس صفحه ۳۴
 • تمرین ریاضی پنج صفحه ۳۵
 • فعالیت ریاضی پنجم تقسیم کسر صفحه ۳۶
 • کار در کلاس صفحه ۳۶
 • فعالیت صفحه ۳۷ کتاب درسی
 • کار در کلاس صفحه ۳۷ کتب درسی
 • فعالیت صفحه ۳۸ کتاب درسی هشتم
 • کار در کلاس صفحه ۳۸
 • فعالیت ضرب عددهای مخلوط صفحه ۴۰ کتب درسی ریاضی پنجم
 • کار در کلاس صفحه ۴۰
 • فعالیت صفحه ۴۱ کتاب درسی
 • کار در کلاس صفحه ۴۱
 • فعالیت صفحه ۴۲ کتاب درسی
 • کار در کلاس صفحه ۴۳
 • تمرین صفحه ۴۳ کتاب درسی پنجم ابتدایی
 • فرهنگ نوشتن صفحه ۴۴ کتاب درسی پنجم دبستان
 • تمرین مرور فصل صفحه ۴۴ و ۴۵ کتاب درسی ریاضی پنجم
 • معما و سرگرمی

ریاضی پنجم دبستان فصل سوم نسبت تناسب و درصد

ریاضی پنجم فصل سوم با جواب شامل حل تمرینا و پاسخ به فعالیتها کار در کلاس فصل سوم نسبت تناسب و درصد

فصل ۳ نسبت ، تناسب و درصد

فعالیت صفحه ۴۸ و ۴۹ کتاب درسی ریاضی پنجم

کار در کلاس ریاضی پنجم فصل ۳ صفحه ۴۹ و ۵۰

تمرین ریاضی پنجم صفحه ۵۰ و ۵۱

فعالیت نسبت های مساوی صفحه ۵۲ کتاب درسی ریاضی پنجم فصل ۳ با جواب

کار در کلاس صفحه ۵۲ کتاب درسی فصل سوم

فعالیت صفحه ۵۳ کتاب درسی با جواب

کار در کلاس صفحه ۵۳ و ۵۴ ریاضی پنجم

تمرین صفحه ۵۴ و ۵۵ کتاب درسی فصل سوم

فعالیت تناسب صفحه ی ۵۶ کتاب درسی با جواب

کار در کلاس صفحه ۵۷ کتاب درسی ریاضی پنجم

قعالیت صفحه ۵۷ و ۵۸ کتاب درسی با جواب

کار در کلاس صفحه ۵۸ کتاب در سی فصل سوم

تمرین ریاضی پنجم صفحه ۵۸ و ۵۹ کتاب درسی

فعالیت درصد صفحه ۶۰ و ۶۱ کتاب درسی ریاضی پنجم فصل ۳

کار در کلاس صفحه ۶۱ و ۶۲ کتاب درسی

فعالیت صفحه ۶۲ کتاب درسی

کار در کلاس صفحه ۶۳ کتب درسی

تمرین صفحه ۶۳ کتاب درسی پنجم

فرهنگ نوشتن صفحه ۶۴ کتاب درسی

تمرین مرور فصل صفحه ۶۴ و ۶۵معما و سرگرمی صفحه ۶۶


ریاضی پنجم دبستان فصل چهارم تقارن و چند ضلعی ها

ریاضی پنجم فصل چهارم با جواب شامل حل تمرینا و پاسخ به فعالیتها  فصل چهارم تقارن و چند ضلعی ها

 • فصل ۴ تقارن و چند ضلعی ها
 • فعالیت تقارن محوری صفحه ۶۸ و ۶۹ کتاب درسی ریاضی پنجم
 • کار در کلاس صفحه ۶۹ و ۷۰ کتاب درسی پنجم فصل چهارم
 • فعالیت صفحه ۷۰ و ۷۱ کتاب درسی با جواب
 • کار در کلاس صفحه ۷۱ ریاضی پنجم
 • حل تمرین ریاضی پنجم فصل ۴ صفحه ۷۲
 • فعالیت تقارن مرکزی کتاب درسی پنجم صفحه ۷۳
 • کار در کلاس صفحه ۷۳ کتب درسی ریاضی با جواب
 • فعالیت صفحه ۷۴ کتاب درسی ریاضی فصل چهارم
 • کار در کلاس صفحه ۷۴ کتاب درسی
 • حل تمرین صفحه ۷۴ کتاب درسی ریاضی پنجم
 • فعالیت زاویه و نیمساز صفحه ۷۵ کتاب درسی فصل چهارم
 • کار در کلاس صفحه ۷۶ کتاب درسی
 • فعالیت صفحه ۷۶ و ۷۷ کتاب درسی
 • کار در کلاس صفحه ۷۷ کتب درسی پنجم
 • حل تمرین ریاضی پنجم صفحه ۷۷ و ۷۸
 • چند ضلعی ها و مجموع زاویه های آن صفحه ۷۹ کتاب درسی پنجم
 • فعالیت صفحه ۷۹ و ۸۰ کتاب درسی
 • فعالیت صفحه ۸۰ و ۸۲ کتاب درسی
 • کار در کلاس صفحه ۸۲ کتب درسی
 • حل تمرین صفحه ۸۳
 • فرهنگ و نوشتن صفحه ۸۴ کتب درسی
 • حل تمرین مرور فصل صفحات ۸۴ و ۸۵
 • معما و سرگرمی صفحه ۸۶

  ریاضی پنجم دبستان فصل پنجم عددهای اعشاری

  ریاضی پنجم فصل ۵ شامل حل تمرینا و پاسخ به فعالیتها  فصل پنجم عددهای اعشاری

  • فصل پنجم عددهای اعشاری
  • فعالیت عدد های اعشاری صفحه ۸۸ کتب درسی ریاضی پنجم
  • کار در کلاس صفحه ۸۹ با جواب
  • فعالیت صفحه ۸۹ کتب درسی ریاضی
  • کار در کلاس صفحه ۹۰ کتاب درسی فصل پنجم
  • فعالیت صفحه ۹۰ و ۹۱ کتب درسی ریاضی پنجم
  • کار در کلاس ریاضی فصل پنجم صفحه ۹۱
  • حل تمرین ریاضی پنجم فصل پنجم صفحه ۹۲ کتب درسی
  • فعالیت جمع عددهای اعشاری صفحات ۹۳ و ۹۴ با جواب
  • کار در کلاس صفحه ۹۴ کتاب درسی پنجم
  • حل تمرین صفحه ۹۵ کتاب درسی
  • فعالیت تفریق عددهای اعشاری صفحه ۹۶ کتب درسی فصل پنجم
  • کار در کلاس صفحه ۹۷ کتب درسی
  • حل تمرین صفحه۹۷ کتب درسی پنجم
  • پاسخ فعالیت های ضرب عدد های اعشاری صفحه ۹۸ و ۹۹ کتاب درسی ریاضی با جواب
  • کار در کلاس صفحه ۹۹
  • فعالیت صفحه ۹۹ کتاب درسی
  • کار در کلاس صفحه ۱۰۰ کتاب درسی ریاضی
  • حل تمرین صفحه ۱۰۰ و ۱۰۱ کتاب درسی فصل پنج
  • فرهنگ و نوشتن صفحه ۱۰۲ کتاب درسی
  • تمرین مرور فصل صفحات ۱۰۲ و ۱۰۳ کتاب درسی
  • معما و سرگرمی صفحه ۱۰۴ کتب درسی

ریاضی پنجم دبستان فصل ششم اندازه گیری

ریاضی پنجم فصل ۶ شامل حل تمرینا و پاسخ به فعالیتها  فصل ششم اندازه گیری

فصل ششم اندازه گیری

فعالیت مساحت لوزی و ذوزنقه صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ ریاضی پنجم

کار در کلاس ریاضی پنجم صفحه ۱۰۷ کتاب درسی

فعالیت صفحه ۱۰۸ کتاب درسی با جواب

کار در کلاس صفحه ۱۰۸ کتاب درسی فصل ششم

حل تمرین صفحه ۱۰۹ کتاب درسی پنجم

فعالیت محیط دایره صفحه ۱۱۰ کتاب درسی ریاضی

کار در کلاس صفحه ۱۱ ریاضی پنجم

فعالیت صفحه ۱۱ کتاب درسی فصل ششم

کار در کلاس صفحه ۱۱۲ کتاب درسی ریاضی پنجم

حل تمرین ریاضی پنجم صفحه ۱۱۲ کتاب درسی

فعالیت حجم صفحه ۱۱۳ کتب درسی ریاضی پنجم فصل شش

فعالیت صفحه ۱۱۴ کتاب درسی پنجم

کار در کلاس صفحه ۱۱۵ کتاب درسی ریاضی فصل ششم

فعالیت صفحه ۱۱۵ و ۱۱۶ ریاضی

کار در کلاس ۱۱۶ کتاب درسی ریاضی پنجم

حل تمرین ریاضی پنجم فصل پنجم صفحه ۱۱۶ و ۱۱۷

فعالیت گنجایش صفحه ۱۱۸ کتاب درسی ریاضی پنجم

فعالیت صفحه ۱۱۹

کار در کلاس صفحه ۱۱۹ و ۱۲۰

تمرین صفحه ۱۲۱ کتاب درسی

تمرین مرور فصل صفحه ۱۲۲ و ۱۲۳

معما و سرگرمی صفحه ۱۲۴


ریاضی پنجم دبستان فصل هفتم آمار و احتمال

ریاضی پنجم فصل ۷ شامل حل تمرینا و پاسخ به فعالیتها  فصل هفتم آمار و احتمال

 • فصل هفتم آمار و احتمال
 • فعالیت جمع آوری و نمایش داده ها صفحه ۱۲۶ کتاب درسی ریاضی پنجم فصل هفتم
 • کار در کلاس صفحه ۱۲۷ کتاب درسی ریاضی پنجم
 • فعالیت صفحه ۱۲۸ کتاب درسی فصلهفتم با جواب
 • کار در کلاس صفحه ۱۲۸ و ۱۲۹ کتاب درسی با جواب
 • حل تمرین ریاضی پنجم صقحه ۱۲۹ فصل هفتم
 • فعالیت میانگین صفحه ۱۳۰ و ۱۳۱ کتاب درسی پنجم
 • کار در کلاس صفحه ۱۳۱ کتاب ردسی ریاضی فصل هفتم
 • فعالیت صفحه ۱۳۲ کتاب درسی ریاضی با جواب
 • فعالیت احتمال صفحه ۱۳۴ کتب درسی پنجم
 • کار در کلاس صفحه ۱۳۵ کتب درسی ریاضی
 • فعالیت صفحه ۱۳۶ ریاضی با جواب
 • کار در کلاس صفحه ۱۳۶ کتب درسی فصل هقتم ریاضی
 • حل تمرین ریاضی پنجم صفحه ۱۳۷ کتاب درسی با جواب
 • فرهنگ و نوشتن صفحه ۱۳۸ کتاب درسی ریاضی فصل هفتم
 • تمرین مرور فصل صفحات ۱۳۸ و ۱۳۹ کتاب درسی ریاضی فصل هفتم

در قسمت زیر ما تمام فصل های تکی ریاضی پنجم را قرار خواهیم داد شما نیاز به هر فصلی که داشتید میتونید روی آن کلیک کنید تا وارد شوید.

جواب فصل اول ریاضی پنجم

جواب فصل دوم ریاضی پنجم

جواب فصل سوم ریاضی پنجم

جواب فصل چهارم ریاضی پنجم

جواب فصل پنجم ریاضی پنجم

جواب فصل ششم ریاضی پنجم

جواب فصل هفتم ریاضی پنجم

مطالب پیشنهادی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جواب ریاضی پنجم ، فصل اول تا هفتم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *