روش تحقیق در حقوق

2,000 تومان

روش تحقیق در حقوق مفهوم علم :اصطلاحي :در معاني مختلفت توسط دانشمندان تعريف شده است كه براساس نقش علم و وظيفه وهدف آن تعاريف متعدد ارائه

توضیحات

امروز هم با شما دوستان عزیز هستیم با یک مقاله در مورد روش تحقیق در حقوق که می خوایم برای کاربران دانشکده ها قرار دهیم

این مقاله تحقیق در حقوق در یک فایل ورد تهیه و تنظیم شده است

که در 25 صفحه قرار گرفته شده

برای دانلود فایل روش تحقیق در حقوق شما میبایست هزینه بسیار اندکی را پرداخت کنید

تا بتوانید مقاله کامل رو در اختیار داشته باشید

ما بطور نمونه قسمتی از متن توضیحات روش تحقیق در حقوق را در این پست خواهیم گذاشت

روش تحقیق در حقوق

تحقیق در حقوق

                         لغوي : تبيين ،معرفت ، دانش

مفهوم علم :

                       اصطلاحي :در معاني مختلفت توسط دانشمندان تعريف شده است كه براساس نقش علم

                       و وظيفه وهدف آن تعاريف متعدد ارائه شده است.

 

                             لوني يا حضوري ،                   نظري (رياضيات و فلسفه …)،           حافظه اي  مرتبط با حافظه

تقسيمات علوم                                            عملي (اخلاق و سياست و اقتصاد)                  تخيلي  مرتبط با تخيل

                           اكتسابي يا حصولي ،                شعري(شعر و خطبه و جدل)                     عقلي  مرتبط با عقل

 

انتزاعي  (رياضي و منطق)

نيمه انتزاعي و نيمه عيني (مكاتب فيزيك و شيمي )

عيني (ستاره شناسي يا نجوم و زيست شناسي و حقوق)

و آخرين تقسيم بندي براساس موضوع

علوم انساني

علوم تجربي زيست شناسي – عمران

علوم رياضي و هندسي – رايانه

تحقیق در حقوق علم حقوق غالبا در شاخه هاي علوم انساني (عام) –  علوم اجتماعي (خاص) قرار دارد.

نظريه جايگاه نظريه در تحقیق : هدف از تحقیق علمي جبري جز ايجاد وانشاي نظريه و اصولي آن نيست.

 تحقیق در حقوق مفهوم نظريه : مجموعه اي از تعريف ها يا پيشنهادات درباره تعدادي متغير به هم پيوسته كه بعد منظم و مووني از وقايع و پديده هايي كه در اثر اين همبستگي به وجود مي آيند ارائه مي دهد

             1- موضوع آن پيشنهاد درباره تعدادي متغير به هم پيوسته است¬ اگر حسن درس  
             بخواند در كنكور قبول مي شود.

اركان تعريف              2- بعدي منظم از به هم پيوستگي متغيرها نشان مي دهد.

           3- نحوه وقوع پديده ها و وقايع را توضيح مي دهد¬ آب در 1000 جوش بگيريد

 • بيانگر ماهيت يا رابطه علت و معلولي پديده ها ومتغيرها است.
 • از تركيب يك سري قضايا و قوانين و مفاهيم به هم پيوسته حاصل مي شود.
 • قدرت آينده نگري دارد.

اوصاف نظريه علمي     4- توانايي آزمون سخت و ارزيابي لازم را داشته باشند تا ارزش خود را حفظ كنند.

 5- نظريه بايد چهارچوب مناسبي را براي تحقیق ارائه دهد (انتخاب مسئله و پردازش وتدوين و…)

تحقیق در حقوق

روش تحقیق در حقوق

 6- نظريه نبايد با ساير نظريه هاي مورد تائيد و شناخته شده تعارض داشته باشد.

مفهوم = آنچه پژوهشگر به دنبال آن مي رود- يك بيانيه – پيشنهاد آزمايش واقعي درباره نحوه روابط متغيرها

روش تحقیق در حقوق تعريف علمي : فرضيه عبارت است از حدس يا گمان انديشه مندانه درباره ماهيت،چگونگي وروابط بين پديده ها،اشياء و متغيرها و پژوهشگر را در تشخيص نزديك ترين ومحتمل ترين راه براي كشف مجهول كمك مي نمايد.

1-  مفهوم : يك تصور ذهني يا حدسي يا احتمالي كه محقق موقتاً آنرا مي پذيرد.

فرضيه تحقیق

انواع                      جهت دار: (كارآيي دانشجوي محقق بهتر از دانشجوي غيرمحقق است )

                          2-اقسام

                                                     بدون جهت : (بين كارايي دانشجوي محقق و غيرمحقق تفاوت يا رابطه وجود دارد

       فرضيه صفر   – وجود هرگونه رابطه را رد مي كند¬ كارآيي دانشجوي محقق و غيرمحقق مساوي است.

 • فرهنگ وآداب و عرف
 • علم وآگاهي از موضوع

        منابع تهيه فرضيات :

 • تجربه شخصي
 • خيال وحدس و گمان

فرق فرضيه و نظريه :

 • نظريه مشتمل برقضاياي كلي وعمومي است .
 • فرضيه مبني برموضوع ومسئله تحقیق است .

نقشه فرضيه در روش تحقیق در حقوق :

 • به يافتن نظم و ترتيب در بين وقايع واستنتاج كمك مي كند.
 • جهت كلي را به پژوهشگر مشخص مي كند.
 • مطالعه منابع جهت دار مي شود.
 • ايجاد حساسيت در مسايل مهم تحقیق .
 • باعث درك بهتر مسئله وكشف ابزار و تغيير اطلاعات مي شود.
 • روشن ومشخص و ساده و قابل فهم
 • تعريف شده
 • جمله خبري (نه انشايي) و در قالب به نظر مي رسد.

اوصاف فرضيه مطلوب:

 • قدرت تبيين حقايق را داشته باشد.
 • جهت پژوهش را مشخص كند.
 • قابليت آموزش را داشته باشد تا بتوان صحت وستم آنرا از طريق علم كشف كرد.
 • قابليت حذف حقايق غيرمرتبط با موضوع تحقیق را داشته باشد.
 • بيانگر پاسخ مسئله تحقیق باشد.
 • با قوانين مسلم عملي تعارض نداشته باشد.
 • از مفاهيم ارزشي مثل ايده آل است يا بسيار عالي است استفاده نشود.

تحقیق

مفهوم : مصدر از باب تفعيل – حقيقت امري را كشف كردن- بازجوي – رسيدگي و حقيقت يابي . فعاليت منظم ومدون با هدف كشف وگسترش علم و حقيقت يا كشف حقيقي مجهول يا مجمل كه به روش خاصي از طريق جستجو به دست مي آيد.

↓مقاله های خاص

اشخاص حقیقی

حقوق مدیریت

خصوصيات يك تحقیق علمي :

 • برخورداري از تشريفات خاصي – ارزيابي مسئله ¬ طرح تحقیق مناسب (تعريف مسئله فرضيه ها – روش گردآوري اطلاعات وتجزيه وتحليل آنها) ¬ تدوين گزارش تحقیق¬ انتشار
 • توسعه قلمرو معرفت ¬ مطلب تازه اي را كشف و ارائه كند يا مطالب قبلي را تجزيه وتحليل و نقد و بررسي كند.
 • وجود واقعيت خارجي ¬ از عالم خارج مساله تحقیق وجود داشته باشد.

تعريف تحقیق علمي¬ تلاش منظم و قوام با تشريفات خاص با هدف كشف مجهول به منظور گسترش حوزه معرفت بشر كه در عالم خارج موجوداست.

فلسفه يا مبناي تحقیق علمي : نياز فطري انساني كه ذاتاً جستجوگر است براي پاسخگوي به نيازهاي حياتي خود

هدف از تحقیق علمي : بررسي نظريه ها به منظور ارائه نظريه براي حل مشكل

 1- مفهوم : در اين نوع از تحقیقات به علوم پايه محض (فيزيك – ستاره شناسي) ويژه توجه مي­شود كه كاربرد علمي فوري نداشته و پايه تحقیقات ديگر كاربردي است.

بنيادي :   2- اقسام :(تجربي : داده هاي اوليه با استفاده از روش هاي آزمايش ،مشاهده و
               مصاحبه و غيره گردآوري مي شود. نظري: اطلاعات اوليه به روش كتابخانه­اي
               انجام مي شود.

              3- مشخصات : وقت گير- هزينه بر توسط دانشگاهها و مراكز علمي صورت مي گيرد.

     1- مفهوم : براي نيل به هدف خاصي كه مربوط به بهبود كيفيت شرايط
                    زندگي انسانها در مسايل مختلف اقتصادي و سياسي وحقوق ويژه است.

كاربردي :

           2- مشخصات : حصوص نتايج سريعتر – در آموزا- داراي طرفداران زياد-
            عمدتاً توسط سازمانهاي دولتي و خصوصي صورت مي گيرد.

                          توسعه اي : هدف بهبود روش ها و ابزارهاست كه از نوع كاربردي منشعب شده است.

                             توليدي : در برخي رشته ها.

قواعد تحقیق علمي :

 • افزايش و توسعه دانش: جمع آوري اطلاعات از منابع دست آوردن و براي رسيدن به نتايج نو
 • قابليت ارزيابي : امكان آزمايش علمي
 • نظم وترتيب : رعايت سير منطقي مطالب+ مدت زمان مشخص+ هزينه ها و …
 • قابليت تعميم به كل جامعه : نمونه ها طوري طراحي شوند قابليت تعميم به كل مردم را دارا باشند.

مطالب پیشنهادی در قسمت پایین

حقوق زن در اسلام

اشخاص حقیقی

مطالب پیشنهادی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “روش تحقیق در حقوق”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *